دکتر علی امیر سوادکوهی

درباره پزشک

فوق تخصص مراقبت های ویژه و ICUو رئیس انجمن ICUکل کشور

X