دکتر منصور ابوالقاسمیان

درباره پزشک

فوق تخصص تعویض مفصل لگن و زانو از کانادا، استادیار دانشگاه ایران

X