دوره آموزشي

دوره آموزشي مدون طب كار معاونت اموربهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سالن همايشهاي بيمارستان نورافشار برگزار شد.