جلسه ايمني بيمار در بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

جلسه ايمني بيمار در بيمارستان فوق تخصصي نورافشار

برگزاري جلسه اي با مسئولين بيمارستان نورافشار به منظورايجاد هماهنگي هاي لازم در راستاي استقرار استاندارد هاي الزامي بيمارستانهاي دوستدار ايمني بيمار.