كلينيك بازتواني كف لگني بيمارستان نورافشار

 

    راه اندازي بخش بازتواني احشائي بيمارستان فوق تخصصی نورافشار/بازتواني احشائي و لگني مبتلايان

    به آسيب‌هاي اعصاب

 

     رئيس بيمارستان فوق تخصصي توانبخشی، پزشکی و ورزشی نورافشار، گفت: با توجه به زمينه فعاليت

     بازتواني و توانبخشي بيمارستان، از اين پس مي توان بيماراني، با مشكلات عصبي عضلاني رادر كلينيك

     بازتواني كف لگني بيمارستان نورافشار درمان کرد.

 

        به گزارش روابط عمومي بيمارستان فوق تخصصی نور افشار، دكترمحمد نعيمي پور از راه اندازي بخش بازتواني احشائي بيمارستان

                                                                 نورافشار خبرداد.

 

                                                                 ادامه مطلب ...