انتصاب

       

                            حكم انتصاب

 
 
 
مديرعامل بيمارستان نورافشار در حکمی آقاي غلامحسين عليزاده را به‌عنوان “سرپرست معاونت منابع انساني و پشتيباني بيمارستان نورافشار” منصوب کرد.