به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بخش بستري روزانه

 

ليست امكانات و تجهيزات پزشكي بخش بستري روزانه به شرح زير مي باشد.

 2  اتاق سه تخته – 3 اتاق 2  تخته 

* تواننديهاي پرسنل بخش ورزشكاران به شرح زير مي باشد:

1-نحوه مراقبت از بيماراني كه عمل هاي سطحي داشته اند

2-ارزشيابي سطح هوشياري بيماران

3-اگاهي از وضعيت مناسب براي بيماران بر حسب مورد

 

 

*تجهيزات ضروري بخش ورزشكاران:

1-پالس اكسي متر

2-نبولايزر

3-دستگاه EKG

4-ترالي كد DC شوك

5-ويلچر

6-واكر

7-دستگاه ساكشن