به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

بخش ورزشكاران

ليست امكانات و تجهيزات پزشكي بخش جراحي مردان به شرح زير مي باشد.

 2  اتاق سه تخته – 3 اتاق 2  تخته 

* تواننديهاي پرسنل بخش ورزشكاران به شرح زير مي باشد:

1-پيشگيري و پيگيري درمان زخم هاي فشاري

2-ارزشيابي سطح هوشياري بيماران

3-اگاهي از وضعيت مناسب براي بيماران بر حسب مورد

4-نحوه مراقبت از بيماران بي قرار( post  Icu)

5-اسيب هاي ورزشي (تشخيص و درمان )

 

*تجهيزات ضروري بخش ورزشكاران:

1-پالس اكسي متر

2-نبولايزر

3-دستگاه EKG

4-ترالي كد DC شوك

5-ويلچر

6-واكر

7-دستگاه ساكشن