به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

خدمات بازتواني و توان بخشي

 

الف. آب درماني

ب. فيزيوتراپي

ج. بازتواني عصبي-حركتي

د. بازتواني ذهني-حركتي كودكان(كاردرماني)

هـ . گفتاردرماني

و. شنوايي شناسي و سرگيجه

ز. ارتوپدي فني، ارتز و پروتز و ...

ح. ورزش درماني

 

محتوای بیشتر در این بخش: « خدمات درماني خدمات آموزشي »