برنامه درمانگاه ها

به نام خدا


برنامه پلی كلينيك بيمارستان فوق تخصصي نور افشار

كلينيك هایی که همه روزه دایر است:

داخلي،قلب،اطفال ، پوست و زيبايي وليزر، پزشکی ورزشی، ارتوپدي، چكاپ،  مشاوره و روانشناسی

خدماتی که همه روزه ارائه می‌شود:

تست ورزش، نوار قلب، اكو، نوارمغز، سنجش تراكم استخوان، نوار عصب و عضله، اسپيرومتري، طب سوزني

          شماره مستقيم كلينيك:   22824059        

                                        

شماره تلفن خانه: 7582

اقدامات درمانگاه : نوار قلب – نوار مغز– نوار عصب عضله – سنجش تراكم استخوان – كليه اقدامات پوست و مو – اكو و تستورزش–مشاوره زيبايي پوست

 

برنامه حضور پزشكان كلينيك

 

شماره تلفن كلينيك : 22824059

   

گروه

نام پزشك

روزهاي هفته

 

داخلي

دكتر فياض (داخلي غدد)

سه شنبه 16-15

 

خانم دكتر حجتي

پنج شنبه 11-9

 

دكتر صدر الديني ( فوق گوارش)

شنبه 14-30/12

 

داخلي ريه

دكتر چراغوندي

شنبه 12 - 10

 

دكتر توحيدي

شنبه /دوشنبه و چهارشنبه     16-14

 

دكتر بشرزاد

دوشنبه ها     18-16

 

قلب

دكتر فضلي

شنبه 12-10 و دوشنبه 12 10:30

 

دكتر كربلائي

يكشنبه - سه شنبه 12-10

 

نورولوژي

(داخلي اعصاب)

دكتر حسيني نسب

سه شنبه 18- 30/16پنج شنبه12-10

 

دكتر اصغري

شنبه- چهارشنبه 9:30-7:30

 

دكتر كامياب

دوشنبه 30/9-8

 

داخلي اعصاب كودكان

دكتر شاهرخي(فوق تخصص)

يكشنبه18-16

 

كودكان

دكتر بهبد

دوشنبه- سه شنبه11-9

 

مشاوره و روانشناس

امير سليماني

يكشنبه سه شنبه 18-15

 

خانم سليماني(كارشناس ارشد)

دوشنبه 17-15

 

دكتر نيك فرجاد

شنبه و چهارشنبه -18-15 پنجشنبه باهماهنگي

 

روانپزشك

دكتر سلجوقيان (فوق تخصص)

يكشنبه 14-12

 

دكتر صفا

سه شنبه 14 - 12

 

پوست

دكتر ناصح

دوشنبه- سه شنبه9:30 تا 8

 

جراحي پلاستيك

دكتر گهر شناسان

سه شنبه 13 -12

 

دكتر قبادي مهر(فوق تخصص)

شنبه- دوشنبه   12- 10

 

طب فيزيكي و توانبخشي

دكتر نايب عباسي

چهارشنبه 12-30/10پنج شنبه 11-30/9

 

عفوني

دكتر عبدي

با تعيين وقت قلبي

 

پزشكي ورزشي

خانم دكتر عباسيان

يكشنبه 12- 11

 

دكتر نوريان

دوشنبه 14-12.پنجشنبه 14- 12

 

دكتر تقدير

با هماهنگي

 

دكتر انصاري

شنبه 13-10 يكشنبه 18-14 ، سه شنبه 13- 10

 

آقاي دكتر صمد پور

شنبه 15 10 . يكشنبه 15 10 . سه شنبه 10- 12:30 .

چهارشنبه 15 - 10

 

جراح عمومي

خانم دكتر قديمي(فلو شيپ زيبايي و سينه)

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه 16 - 14

 

دكتر كني(متخصص جراح عمومي و پستان )

شنبه دوشنبه چهارشنبه 11-9

 

دكتر نادعلي

سه شنبه14-12

 

خانم دكتر فلاح

دوشنبه و پنجشنبه 12-10

 

خانم دكتر هاشم

چهارشنبه 12 - 10

 

جراح اعصاب

دكتر ابراهيمي(اعصاب و ستون فقرات)

يكشنبه، سه شنبه، 13- 11

دكتر تولايي

سه شنبه 11 . 9

دكتر نعمتي (فوق تخصص)

شنبه.يك شنبه .دوشنبه. سه شنبه.چهارشنبه. 12-8

دكتر پور قاضي

چهارشنبه   12 . 10

ارتوپد

دكتر مير شاهولد (فوق تخصص)

چهار شنبه و پنجشنبه ها 10- 9

دكتر عرب وراميني

يك شنبه 10-30/8

دكتر غفاري

دوشنبه 12-10

دكتر قندي

دوشنبه .چهارشنبه 12-10

دكتررامين زنگنه

شنبه 17-15 دوشنبه 17- 15 سه شنبه 12-10   چهارشنبه 17-15 پنجشنبه 13 - 11

دكتر ابوالقاسم زاده(فوق تومورهاي ارتوپدي)

يكشنبه 19 - 17

دكتر حميد زنگنه (فوق تخصص)

چهار شنبه 9-8

دكتر رمضان شيرازي(فوق تخصص اطفال )

يكشنبه13-11

دكتر محمدپور

دوشنبه و چهارشنبه 17-15

د كتر قما شي (فوق زانو)

دوشنبه ها 14-13

دكتر طلائيان

شنبه11-9 دوشنبه12-9

زنان زايمان

دكتر رويا كلانتري

شنبه 11-9

خانم دكتر جعفر آبادي(فوق تخصص)

سه شنبه 16-14

دكتر سمامي

شنبه14 -30/12

كلينيك درد

دكتر مرادي(فوق تخصص)

سه شنبه 18 -16

اورولوژي

دكتر نادي(فوق تخصص)

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 17:30 -16

دكتر كمالي

يكشنبه 17:30-16ودوشنبه 12-10وچهارشنبه12-10

دكتر حليمي

شنبه 13- 12:30

دكتر سجادي

شنبه    18-17

كلينيك تغذيه

   

دكتر جعفريان

پنجشنبه 14- 12

كلينيك گوش و حلق و بيني

دكتر بختياري

يكشنبه 13 - 12

 

دكتر جعفري(فوق تخصص)

سه شنبه 17-16

 

چشم پزشكي

دكتر صمدي

چهارشنبه 11- 9:30

 

دكتر نجات

يكشنبه و سه شنبه 11- 8