گرامي داشت سالروز تولد حكيم سيد اسماعيل جرجاني روز آزمايشگاه

همزمان با سي ام فروردين ماه سالروز تولد حكيم نامدارايراني، سيد اسماعيل جرجاني كه به همين مناسبت روز آزمايشگاه ناميده شده است، از سوي مسئولين مركز قلب تهرانبيمارستان نورافشار اين روز گرامي داشته شد.

آقاي دكتر حسن زاده معاون درمان بيمارستان با حضور در محل آزمايشگاه در بين كاركنان از خدمات و زحمات ارزنده اين بخش تقدير بعمل آوردند.