اطفال

 

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار از معدود نمونه های موجود در منطقه است که با نگاه چند رشته ای، در حوزه های ارتوپدی، نورولوژی و توانبخشی کودکان ارائه خدمت می نماید.

پزشکان ما در این دپارتمان با استفاده از تجهیزات پیشرفته به تشخیص، درمان، و بازتوانی بیماری ها و اختلالات اسکلتی، عضلانی کودکان می پردازند.

برخی از خدمات این دپارتمان:

vدرﻣﺎن آﺳﯿﺐ های ﺣﺎد اﺳﻜﻠﺘﯽ عضلانی

vدرﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﯿﻤﺎري های التهابی

vارزﯾﺎﺑﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻛﻮدﻛﺎن

vﺟﺮاحی ارﺗﻮﭘﺪي ﻛﻮدﻛﺎن

vﺟﺮاحی اﻋﺼﺎب ﻛﻮدﻛﺎن

vتوانبخشی ﻛﻮدﻛﺎن

vبیماری های داخلی کودکان

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
00:00
team

دکتر مهدی رمضان شيرازی

نمایش پروفایل
00:00 - 00:00
دکتر مهدی رمضان شيرازی
09:00
team

دکتر علی فرجی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر علی فرجی
team

دکتر علی فرجی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر علی فرجی
team

دکتر علی فرجی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر علی فرجی
team

دکتر علی فرجی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر علی فرجی
team

دکتر علی فرجی

نمایش پروفایل
12:00 - 09:00
دکتر علی فرجی
X