جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اطفال

 

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار از معدود نمونه های موجود در منطقه است که با نگاه چند رشته ای، در حوزه های ارتوپدی، نورولوژی و توانبخشی کودکان ارائه خدمت می نماید.

پزشکان ما در این دپارتمان با استفاده از تجهیزات پیشرفته به تشخیص، درمان، و بازتوانی بیماری ها و اختلالات اسکلتی، عضلانی کودکان می پردازند.

برخی از خدمات این دپارتمان:

vدرﻣﺎن آﺳﯿﺐ های ﺣﺎد اﺳﻜﻠﺘﯽ عضلانی

vدرﻣﺎن ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻔﺼﻞ و ﺑﯿﻤﺎري های التهابی

vارزﯾﺎﺑﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان ﻛﻮدﻛﺎن

vﺟﺮاحی ارﺗﻮﭘﺪي ﻛﻮدﻛﺎن

vﺟﺮاحی اﻋﺼﺎب ﻛﻮدﻛﺎن

vتوانبخشی ﻛﻮدﻛﺎن

vبیماری های داخلی کودکان

جهت تعیین وقت با پذیرش کلینیک تماس بگیرید:

021-7582 داخلی 1131و 1132