دکتر منصور ابوالقاسمیان

درباره پزشک

فلوشیپ جراحی هیپ و زانو، تعویض مفصل لگن و زانو از کانادا، استادیار دانشگاه ایران

X