دکتر علی امیر سوادکوهی

درباره پزشک

فلوشیپ مراقبت های ویژه و ICUو رئیس انجمن ICUکل کشور

X