جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بخش های بستری

 

بخش های بستری بیمارستان فوق تخصصی نورافشار

 

بخش های جراحی:

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار شامل 5 بخش جراحی است که شامل :
 
بخش جراحی 1: این بخش شامل 9 تخت فعال است که در طبقه همکف واقع شده است.
 
بخش جراحی 2: این بخش که در طبقه اول ساختمان درمان قرار گرفته است شامل 9 تخت فعال است.
 
بخش جراحی 3: این بخش که در طبقه اول ساختمان درمان قرار گرفته است شامل 12 تخت فعال است.
 
بخش جراحی 4: این بخش شامل 15 تخت فعال است که در طبقه دوم واقع شده است.
 
بخش جراحی 5: این بخش که در طبقه دوم ساختمان درمان قرار گرفته است و شامل 12 تخت فعال است.
 
 

بخش های IPD: 

بخش IPD  بیمارستان نورافشار  شامل دو بخش IPD1وIPD2 است که به ترتیب دارای 9 و 10 تخت فعال می باشد و در طبقه سوم ساختمان درمان واقع شده است.


بخش مراقبت های ویژه:

بیمارستان فوق تخصصی نورافشار شامل دو بخش ICU1 وICU2 می باشد که ICU1 در طبقه اول , ICU2 در طبقه دوم واقع شده است هر کدام از این بخش ها دارای 10 تخت فعال با امکانات ویژه جهت بستری بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.