جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان نورافشار

نوع بیمهنام بیمهبستریسرپایی(اورژانس)کلینیکفیزیوتراپیتصویربرداریداروخانه(سرپایی)آزمایشگاه(سرپایی)
بانکبانک ملت*****
بانکبانک تجارت*****
بانکبانک مسکن*****
بانکبانک صادرات*****
بانکبانک مرکزی*****
بانکبانک سپه*****
بانکبانک رفاه کارگران*****
پایهنیروهای مسلح*****
پایهشهرداری*****
پایهصندوق بازنشستگان*****
تکمیلیایران*****
تکمیلیکمک رسان*
تکمیلیدانا*
تکمیلیالبرز*
تکمیلیمعلم*
تکمیلیسامان*
تکمیلیآتیه سازان*
تکمیلیدی*
تکمیلیفدراسیون*
تکمیلیپارسیان*
تکمیلیرازی*
تکمیلیکارآفرین*
تکمیلیکوثر*
تکمیلیبیمه نوین(سهامی عام)*
تکمیلیمیهن*
تکمیلیسینا*
تکمیلیملت*
تکمیلیما*
تکمیلیآسیا*