توانبخشی کودکان بیمارستان نورافشار

دپارتمان توانبخشی کودکان بیمارستان فوق تخصصی نورافشار در راستای اهداف واقف بیمارستان و همراه با کادر متخصص و مجرب و با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در یک محیط شاد و مفرح و مجهز به امکانات رفاهی و درمانی بصورت کامال رایگان خدمات زیر را به کودکان کم توان ذهنی- حرکتی ارائه می دهد :
گفتار درمانی
برخی از مشکالتی که با گفتار درمانی رفع می شود:
 تاخیر در حرف زدن و مشکالت جمله بندی کودکان
 مشکالت تلفظی
 مشکالت لکنت و گرفتگی زبان
 مشکالت مرتبط با آسیب های مغزی و فلج مغزی
 مشکل بلعیدن و قورت دادن غذا
 مشکالت شنوایی و کم شنوایی
 مشکالت صوتی و صدا
کار درمانی جسمی
برخی از مشکالتی که با کار درمانی رفع می شود:
 تاخیر رشد حرکتی ( گردن گرفتن ، نشستن ، چهار دست و پاه رفتن و یا راه رفتن )
 مشکالت حرکتی در بیماریهایی نظیر فلج مغزی و سوختگی ها
 تمرین مهارتهای حرکتی ظریف ( گرفتن مداد ، بستن دکمه لباس ها و.. )
 بهبود تعادل
 انحراف ستون فقرات
بازی درمانی
بازی در رفع مشکالت زیر در کودکان بسیار موثر است :
 تشخیص اختالالت احتمالی
 افزایش قدرت سازگاری و آموزش کنار آمدن
 پیشگیری از اختالالتی مانند وسواس
 قدرت مواجهه با مشکالت و کاهش اضطراب
 آموزش قوانین و مهارتهای ارتباطی در جریان بازی
 آموزش نکات درسی در قالب بازی درمانی
 تقویت هوش هیجانی کودک و ارتقای همدلی
رفتار درمانی شناختی
برخی اختالالت که به کمک این روش برطرف می شوند:
 اختالالت اضطرابی
 استرس و سندرم انطباق عمومی
 پرخوری عصبی
 مشکالت کنترل خشم
 اختالالت روانتنی
 افسردگی
 اختالالت هراس
 مشکالت مرتبط با خشم و عصبانیت
دندانپزشکی تحت بیهوشی
دندانپزشکی تحت بیهوشی یکی از خدماتی است که در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار انجام می شود و مجهز به اتاق عمل بیهوشی و پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیاست. این خدمات برای کودکان کم توان جسمی و ذهنی_حرکتی در این بیمارستان همراه با تخفیف ویژه ارائه می گردد.

X