در این بیمارستان خدمات توانبخشی کودکان معلول رایگان انجام می شود