روزهای شیرین تینا؛ روایت پدربزرگ از درمان نوه اش در بیمارستان نورافشار