افزایش 60 درصدی ارائه خدمات توانبخشی در بیمارستان نورافشار