حضور بیمارستان نورافشار در هفدهمین نمایشگاه گردشگری کشور