گرامیداشت روز جانباز در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار