بخش ها (دپارتمان)

چشم پزشکی

ساعت سه شنبه 10:00 دکتر سیدمرتضی میرعرب چشم…

طب سوزنی

ساعت یکشنبه چهارشنبه 10:00 دکتر سیده فاطمه سید…

روانپزشکی

ساعت دوشنبه 10:00 دکتر الهام کاملی روانپزشک نمایش…