اورولوژی

ساعت
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
09:00

دکتر عباس والی

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر عباس والی

دکتر غلامحسین رضایی طلب

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر غلامحسین رضایی طلب
10:00

دکتر سید شهرام سیدحسینی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سید شهرام سیدحسینی

دکتر سید شهرام سیدحسینی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سید شهرام سیدحسینی

دکتر سید شهرام سیدحسینی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سید شهرام سیدحسینی

دکتر آرش بقایی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر آرش بقایی