داخلی اعصاب

داخلی اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
09:00

دکتر جواد ابوالحسنی

نمایش پروفایل
11:00 - 09:00
دکتر جواد ابوالحسنی
10:00

دکتر ملیکا اکبری مهر

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر ملیکا اکبری مهر

دکتر مهسا حقیقت

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر مهسا حقیقت

دکتر علی نخستين مرتضوی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر علی نخستين مرتضوی

دکتر سوزان رحیمی

نمایش پروفایل
12:00 - 10:00
دکتر سوزان رحیمی
11:00

دکتر علیرضا ابراهیمی

نمایش پروفایل
13:00 - 11:00
دکتر علیرضا ابراهیمی