دکتر اسماعیل ایدنی

درباره پزشک

فوق تخصص ریه و مراقبت های ویژه