به وب سایت بیمارستان نور افشار خوش آمدید

باز آموزي پزشكان

 

در تقويم اين ماه برنامه باز آموزشي وجود ندارد.