داخلی اعصاب

team

دکتر علی نخستين مرتضوی

داخلی اعصاب نمایش پروفایل داخلی اعصاب 12:00 – 10:00 دکتر علی نخستين مرتضوی team

دکتر علیرضا ابراهیمی

جراح مغز و اعصاب نمایش پروفایل جراح مغز و اعصاب 13:00 – 11:00 دکتر علیرضا ابراهیمی  
team

دکتر علی نخستين مرتضوی

داخلی اعصاب نمایش پروفایل داخلی اعصاب 12:00 – 10:00 دکتر علی نخستين مرتضوی team

دکتر علیرضا ابراهیمی

جراح مغز و اعصاب نمایش پروفایل جراح مغز و اعصاب 13:00 – 11:00 دکتر علیرضا ابراهیمی

دکتر مريم عابد نظری

داخلی اعصاب نمایش پروفایل داخلی اعصاب 12:00 – 10:00 دکتر مريم عابد نظری
team

دکتر علی نخستين مرتضوی

داخلی اعصاب نمایش پروفایل داخلی اعصاب 12:00 – 10:00 دکتر علی نخستين مرتضوی team

دکتر علیرضا ابراهیمی

جراح مغز و اعصاب نمایش پروفایل جراح مغز و اعصاب 13:00 – 11:00 دکتر علیرضا ابراهیمی
team

دکتر علی نخستين مرتضوی

داخلی اعصاب نمایش پروفایل داخلی اعصاب 12:00 – 10:00 دکتر علی نخستين مرتضوی