جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

زخم

در کلینیک زخم بیمارستان فوق تخصصی نورافشار خدمات زیر ارائه می شود:

v مراقبت و درمان انواع زخم‌های حاد و مزمن

vمراقبت‌های اولیه و درمان عوارض در بیماران دارای انواع استومی، بی اختیاری و بیماری های عفونی و گرمسیری

vدرمان سوختگی با حداقل درد و اسکار 

vمراقبت و درمان زخم های دیابتی با حداکثر حفظ پا

v مراقبت و درمان زخم های ارتوپدی، پیچ وپلاک، پروتز زانو و لگن

v مراقبت و درمان زخم های فشاری و بستر

v مراقبت و درمان زخم های ناشی از نارسایی عروق، واریس و لنفاتیک

v مراقبت و درمان زخم های جراحی و شکمی باز شده

 

هماهنگی با پذیرش:

021-7582 داخلی 1131 و 1132