جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پزشکی ورزشی

پزشکی ورزشی 10:00- 08:00 دکتر لادن عباسیان
پزشکی ورزشی 12:00- 10:00 دکتر مرتضي آقائي افشار

 

پزشکی ورزشی يکی از به روز ترين گرايش های  تخصصی پزشکی است كه در چند دهه اخير مطرح شده است. اين رشته كه با نام طب ورزش نيز از آن ياد مي شود،‌ در زمينه سلامتي ورزشكاران و استفاده از ورزش در تشخیص ، توانبخشي و درمان آسیب هایی که در تمرینات و مسابقات ورزشی رخ داده اند، می پردازد.

بيمارستان فوق تخصصی نورافشار به منظور فعاليت ويژه در رشته پزشکی ورزشی،‌ با به كارگيری ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ برجسته و تجهيزات ﻣﺪرن و به روز جهان، پاسخگوی نیاز های تمامی ورزﺷﻜﺎران داخلی و خارجی است.

پزشكان اين بخش از بيمارستان به طور تخصصی برای پيشگيری از صدمات، جراحات و بيماری ها، به حداكثر رساندن عملكرد و به حداقل رساندن ناتوانی، از كار افتادگی و مدت دور بودن از ورزش ، آموزش ديده اند. امكانات بی نظير دپارتمان پزشكی ورزشی بيمارستان فوق تخصصی نورافشار ، اين بيمارستان را به فرصتی وي‍‍ژه برای باشگاه ها و تيم های ورزشی مبدل ساخته است تا با استفاده از به روز ترين متد های پزشكی در بيمارستان بتوانند گامی موثر در پيشرفت ورزش اين مرز و بوم در سطح منطقه و جهانی بردارند.

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﺰﺷکی ورزشی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮراﻓﺸﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن و ﺑﺎزﺗﻮاﻧی ورزﺷﻜﺎران آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در محیطی حرفه ای و ﻣﺪرن، وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎنی ﭘﯿﺶ از ﻓﺼﻞ، وﺿﻌﯿﺖ تغذیه ای و رواﻧﺸﻨﺎختی ورزﺷﻜﺎران را ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎبی ﻛﺮده و توصیه های ﻻزم ﺑﺮای بهبود آنها را ارائه می دهد.

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓته اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن به ورزﺷﻜﺎران آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻛﻤک می ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ به ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزشی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه ورزﺷﻜﺎرانی که ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ روش های ﻋﻠﻤی ﻛﺎرایی ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دهند ﻧﯿﺰ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎسی ورزشی، تغذیه ورزشی و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﻧﺴﺎزی پیشرفته اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن بهره ﺑﺒﺮﻧﺪ.

آنچه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮراﻓﺸﺎر را از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن های ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ برخورداری از يک مجموعه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از تجهيزات، امكانات ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ های درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

بسته های ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ در آﺳﯿﺐ های ﺣﺎد و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ ﮔﺎم به ﮔﺎم و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ وﯾﮋگی هایی اﺳﺖ که در مجموعه ديگري به چشم نمی خورد. ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ به ﻧﯿﺎزهای ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ورزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزهای ورزﺷﮑﺎران ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ گرفته ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺮاﺣﯽ، ﻣﺸﺎوره ﺗﻐﺬیه ورزﺷﯽ، رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزﺷﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق وﯾﮋه ورزﺷﮑﺎران بخشی از ﺧﺪﻣﺎت بيمارستان فوق تخصصی نور افشار به ورزشکاران است.