ارائه خدمات به 148 بیمار غیر ایرانی در بیمارستان نورافشار