اخبار

کمک ۴۰۰ میلیون ریالی

کمک ۴۰۰ میلیون ریالی خیرین به بیمارستان موقوفه نورافشار رئیس بیمارستان فوق تخصصی نورافشار از کمک ۴۰۰میلیون ریالی خیرین حوزه…

X